27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 64. §-ának (4) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaság területén

a) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. §-ának (1) bekezdése és 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzésre (a továbbiakban: szervezett munkavégzés),

b) bármely munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján végzett munkatevékenységre.

(2) E rendelet szerint kell bejelenteni a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező munkáltató magyar állampolgárságú munkavállalója külföldi munkavégzése során elszenvedett foglalkozási megbetegedését is.

(3) A rendkívüli munkavégzési körülmények esetén (pl. mentés, katasztrófa-elhárítás), illetve a fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél és nemzetbiztonsági szolgálatoknál munkavégzésre irányuló, valamint a büntetés-végrehajtási jogviszonyban álló személyek foglalkozási betegségeinek bejelentésére, nyilvántartására és kivizsgálására az illetékes miniszter által - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben - kiadott külön jogszabály az irányadó.

(4)

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás,

aa) amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza,

ab) illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye;

b) fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben az 1. számú mellékletben meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön;

c) biológiai expozíciós (hatás) mutató: azok a paraméterek, amelyekkel a vegyi anyagok és a szervezet közötti kölcsönhatások mennyiségileg jellemezhetők;

d) bejelentő orvos: bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a foglalkozási megbetegedést (fokozott expozíciót) megállapította;

e) különösen bonyolult eset:

ea) ha mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok vagy mérések elvégzése szükséges,

eb) a munkavállaló részvételi jogainak érvényesítése érdekében a vizsgálatokba történő bevonása,

f) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a foglalkozási megbetegedés vagy annak szövődménye.

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciók bejelentése

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban: foglalkozási betegség), valamint az 1. számú mellékletben szereplő vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a munkáltató székhelye szerint illetékes városi (fővárosi kerületi) intézetéhez (a továbbiakban: városi intézet) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével

a) a foglalkozási betegség kórisméjét megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,

b) halálos kimenetelű, illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül,

c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül

a 4. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell megtennie.

(3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált. Tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban lévő személy esetén, a gyakorlati képzés helyén működő foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti az oktatási intézményt.

(4) Abban az esetben, ha az első észlelő orvos a foglalkozási betegség kórisméjét nem tudja biztonsággal megállapítani, a bejelentést mellőzi és a munkavállalót további vizsgálatok végzésére foglalkozás-egészségügyi szakrendelésre vagy a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetébe (a továbbiakban: OKK - OMFI) utalja be. A beutalóra rá kell vezetni a "Bejelentve nincs!" megjegyzést.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti foglalkozás-egészségügyi szakrendelés a kórisme felállításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kezdeményezi a hozzá beutalt munkavállalónak az OKK - OMFI-be való beutalását. Ebben az esetben a beutalóra rá kell vezetni a "Bejelentve nincs!" megjegyzést.

(6) A tüdőfibrózist okozó porok esetében a diagnózist felállító Baranya megyei Tüdőgyógyintézet, illetve az OKK - OMFI végzi a bejelentést.

4. § (1) A munkáltató - az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül - azonnal értesíti a városi intézetet, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Igazgatóját és az OKK - OMFI-t, ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltató foglalkozási megbetegedés észlelésekor a munkáltató értesíti a székhelye szerint illetékes városi intézetet.

(3) Amennyiben a betegellátó az Eüak. 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkozási eredetű megbetegedéssel vagy fokozott expozícióval kapcsolatos bejelentését az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes városi intézethez továbbította, a városi intézet a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja az érintett munkahelye szerint illetékes városi intézethez a bejelentőlap egyidejű megküldésével. A bejelentés átadásáról a betegellátót írásban értesíti.

A foglalkozási betegség és a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása

5. § (1) A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a városi intézet a (2) bekezdés szerinti személyek és szervek bevonásával vizsgálja ki. Az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt esetben a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezése körülményeinek kivizsgálását a városi intézet saját hatáskörében végzi. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a foglalkozási eredetet a városi intézet a rendelkezésre álló dokumentumok alapján saját hatáskörben bírálja el.

(2) A foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót és a munkavállalók érdekképviseletét (munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető.

(3) A kivizsgálás során figyelembe kell venni az Eüak. 4. § (4) bekezdésében, illetve 33. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(4) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálására a városi intézet az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakon túl bevonja a megyei intézetet, valamint

a) növényvédő szer vagy termelésnövelő anyag okozta megbetegedés esetében a fővárosi, megyei növény-egészségügyi és talajvédelmi állomást;

b) állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetében, az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomást;

c) a bányászatban észlelt megbetegedés esetében a területileg illetékes bányakapitányságot;

d) egyéb esetekben az illetékes munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőséget.

(5) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon - különösen bonyolult esetekben 60 napon - belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.

(6) A kivizsgálás vezetője az 5. számú melléklet szerinti vizsgálati lapot hét példányban állítja ki. A vizsgálati lap egy-egy példányát a munkáltató, a munkavállaló (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozó), a városi intézet és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa kapja meg. Egy példányt TAJ számmal ellátva és a bejelentő lappal együtt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére kell megküldeni. Két példányt a megyei (fővárosi) intézet kap meg, amelyből egyet megőriz, egyet pedig a bejelentő lappal együtt az OKK - OMFI részére továbbít.

(7) A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát valamennyi résztvevőnek át kell adni.

(8) Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a vizsgálat vezetője köteles értesíteni a bejelentő orvost a kivizsgálás eredményéről.

(9) Az OKK - OMFI a bejelentés szakmai megalapozottsága esetén, annak elfogadásáról 30 napon belül tájékoztatja a megyei (fővárosi) intézetet. A megyei (fővárosi) intézet a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárt (kirendeltséget).

6. § A munkaegészségügyi-, közegészségügyi-járványügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának megelőzésére a városi intézet szükség esetén intézkedik.

A helyi feladatok meghatározása

7. § A munkáltató köteles

a) a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani;

b) a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégeztetéséről, a 6. §-ban említett intézkedések végrehajtásáról gondoskodni.

Hatálybalépés

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a foglalkozási betegségek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 3/1981. (II. 14.) EüM rendelet, valamint az egyes munka-egészségügyi jogszabályok módosításáról szóló 4/1983. (III. 16.) EüM rendelet 4. §-a,

b) a foglalkozási betegségek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 3/1981. (II. 14.) EüM rendelet végrehajtásáról rendelkező 8/1981. (. K. 4.) EüM utasítás.

(3) Ez a rendelet nem érinti a munkabalesetek és a fertőző betegségek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettséget.

1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

2. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

 A) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 1.

 

 Zaj okozta halláskárosodások

 2.

 

 Helyileg ható vibráció okozta betegség

 3.

 

 Egésztest-vibráció okozta betegségek

 4.

 

 Túlnyomás alatti munkavégzés által kiváltott betegségek

 5.

 

 Ionizáló sugárzás által okozott betegségek

 6.

 

 Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)

 7.

 

 Elektroophthalmia

 8.

 

 Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényezők okozta megbetegedések

 

 B) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 1.

 

 Ólom és vegyületei által okozott megbetegedések

 2.

 

 Kadmium és vegyületei által okozott megbetegedések

 3.

 

 Foszfor és vegyületei által okozott megbetegedések

 4.

 

 Higany és vegyületei által okozott megbetegedések

 5.

 

 Arzén és vegyületei által okozott megbetegedések

 6.

 

 Mangán és vegyületei által okozott megbetegedések

 7.

 

 Berillium és vegyületei által okozott megbetegedések

 8.

 

 Króm és vegyületei által okozott megbetegedések

 9.

 

 Vanádium és vegyületei által okozott megbetegedések

 10.

 

 Nikkel és vegyületei által okozott megbetegedések

 11.

 

 Kobalt és vegyületei által okozott megbetegedések

 12.

 

 Alumínium és vegyületei által okozott megbetegedések

 13.

 

 Benzol által okozott megbetegedések

 14.

 

 Toluol által okozott megbetegedések

 15.

 

 Xilol által okozott megbetegedések

 16.

 

 Egyéb benzol homológ által okozott megbetegedések

 17.

 

 Benzol és homológjainak nitro, amino és halogén származékai által okozott megbetegedések

 18.

 

 Triklór-etilén által okozott megbetegedések

 19.

 

 Tetraklór-etilén által okozott megbetegedések

 20.

 

 Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott megbetegedések

 21.

 

 Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott megbetegedések

 22.

 

 Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott megbetegedések

 23.

 

 Alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott megbetegedések

 24.

 

 Dioxán (dietilén-oxid) által okozott megbetegedések

 25.

 

 Húgyutak rosszindulatú daganatos megbetegedései aromás aminok hatására (pl. 4-amino-bifenil, benzidin és származékai, naftilaminok)

 26.

 

 Sztirol által okozott megbetegedések

 27.

 

 Aromás dinitroszármazékok (dinitro-fenol, dinitro-krezol stb.) által okozott megbetegedések

 28.

 

 Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott megbetegedések

 29.

 

 Egyéb növényvédő szerek (rovar- és rágcsálóirtó, faanyagvédő szerek) által okozott megbetegedések

 30.

 

 Szén-monoxid által okozott megbetegedések

 31.

 

 Kén-hidrogén által okozott megbetegedések

 32.

 

 Hidrogén-cianid által okozott megbetegedések

 33.

 

 Ammónia által okozott megbetegedések

 34.

 

 Fenol által okozott megbetegedések

 35.

 

 Formaldehid által okozott megbetegedések

 36.

 

 Dimetil-formamid által okozott megbetegedések

 37.

 

 Foszgén által okozott megbetegedések

 38.

 

 Kén-dioxid által okozott megbetegedések

 39.

 

 Kénsav által okozott megbetegedések

 40.

 

 Klór által okozott megbetegedések

 41.

 

 Nitrózus gázok által okozott megbetegedések

 42.

 

 Fluoridok által okozott (idült csont és ízületi) megbetegedések

 43.

 

 Vinilklorid okozta megbetegedések

 44.

 

 Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz

 45.

 

 Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz

 46.

 

 Vegyi anyagok által okozott egyéb bőr (pl. olajakne) és nyálkahártya megbetegedések

 47.

 

 A bőr rákos megbetegedései - kátrány, bitumen, ásványolajok, antracén vagy a külön jogszabályban meghatározott anyagok

 48.

 

 Egyéb szerveknek az eddigiekben fel nem sorolt, a külön jogszabályban szereplő vegyi anyagok által okozott daganatos betegségei

 49.

 

 Szilikózis

 50.

 

 Azbesztózis

 51.

 

 Talkózis

 52.

 

 Keményfém által okozott tüdőfibrózisok

 53.

 

 Sziderózis

 54.

 

 Egyéb pneumokoniózisok

 55.

 

 Foglalkozási asztma és rinitisz

 56.

 

 Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag által okozott megbetegedés

 

 

 

 

 

 

 

 C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 1.

 

 Brucellózis

 2.

 

 Ornitózis

 3.

 

 Kullancs-enkefalitisz

 4.

 

 Antrax

 5.

 

 Leptospirózis

 6.

 

 Q-láz

 7.

 

 Tularémia

 8.

 

 Borelliózis (Lyme-kór)

 9.

 

 Trichofitiázis

 10.

 

 Egyéb zoonózisok

 11.

 

 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek

 12.

 

 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis

 13.

 

 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett

 14.

 

 Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek (pl. amoebiasis, malária)

 15.

 

 Gennykeltők által okozott bőrbetegségek

 16.

 

 Gombák okozta bőrbetegségek

 17.

 

 Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz

 

 18.

 

 Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők okozta egyéb megbetegedések

 

 

 

 

 

 D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS, ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 

 1.

 

 Csontok, ízületek, izmok, inak betegségei túlzott, illetve egyoldalú igénybevétel következtében

 

 2.

 

 Térdízületi meniszkusz sérülése

 

 3.

 

 Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás

 

 4.

 

 Fokozott megterhelés - igénybevétel okozta megbetegedések

 

 5.

 

 Optimálisnál kisebb megterhelés okozta megbetegedések

 

 6.

 

 Pszichoszociális kóroki tényezők okozta megbetegedések

 

 7.

 

 Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések

 

 8.

 

 A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb megbetegedések

 

3. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek jelentési és nyilvántartási rendje

I. A bejelentés

1. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás szerint kell megtenni. A bejelentőlapot zárt borítékban kell postára adni.

2. A bejelentés megtörténtét és keltét - a kórisme feltüntetésével - a munkavállalóról vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.

3. A Szolgálat városi, (fővárosi kerületi) intézete a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.

4. Ha a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a Szolgálat városi, (fővárosi kerületi) intézete a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.

II. Az esetek nyilvántartása

1. A Szolgálat városi, (fővárosi kerületi) intézete a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók szerint, továbbá e rendelet mellékleteiben foglalt jegyzékek szerint külön-külön - az alábbi csoportosításban tartja nyilván:

- a bejelentés dátuma,

- diagnózis,

- halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,

- keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,

- keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,

- fokozott expozíció (anyagonként),

- kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.

2. A Szolgálat megyei (fővárosi) intézete a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos, az 1. pont szerint csoportosításban nyilvántartott adatokat folyamatosan megküldi az OKK - OMFI-nak.

3. Az OKK - OMFI az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által előírt jelentési rendnek megfelelően évenként országos összesítő jelentést készít.

4. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

 

BEJELENTÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSRŐL (MÉRGEZÉSRŐL) FOKOZOTT EXPOZÍCIÓRÓL

 

 

 

 

 Megye:

 

 

 Bejelentés azonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bejelentő:

 

 

 

 

 

 1 - Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa

 

 

 2 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa

 

 

 3 - OKK - OMFI

 

 

 4 - egyéb orvos

 

 

 Bejelentő orvos neve: ..............................................

 P. H.

 

 

 

 

 Bejelentés dátuma:

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A bejelentett eset:

 

 

 1 - foglalkozási megbetegedés

 

 

 

 

 2 - foglalkozási mérgezés

 

 

 

 

 3 - fokozott expozíció

 

 

 

 Keresőképesség:

 

 

 1 - keresőképes

 

 

 

 

 2 - keresőképtelen

 

 

 

 

 3 - halálos

 

 

 

 Diagnózis: ............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 (Csak foglalkozási megbetegedés, foglalkozási mérgezés esetén kell kitölteni!)

 

 

 

 Előfordulás:

 

 

 1 - egyedi

 

 

 

 

 2 - tömeges

 

 

 

 

 3 - halálos

 

 

 

 

 

 Munkáltató neve (központi telephely): ......................................................................................................................................

 

 

 Vállalati törzsszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szakágazati kód:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telephely címe (a bejelentés helye szerint): .............................................................................................................................

 

 

 A megbetegedéssel kapcsolatos munkakör ...............................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 

 

 Munkavállaló neve: ...................................................................................................................................................................

 TAJ száma:..................................................................................................................................................................................

 

 

 Neme:

 

 

 1 - férfi

 

 

 

 

 2 - nő

 

 

 

 Születési dátuma:

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Születési helye: ..........................................................................................................................................................................

 

 

 Anyja neve: ................................................................................................................................................................................

 

 

 Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................

 

 

 Jelenlegi munkaköre, tevékenysége: ..........................................................................................................................................

 

 

 FEOR kód:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos

 

 

 jelenlegi munkakörben töltött expozíciós idő (hónap)

 

 

 

 ,

 

 

 

 

 

 A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos

 

 

 munkakörben összesen eltöltött expozíciós idő (hónap)

 

 

 

 ,

 

 

 

 

 

 

 

 A fokozott expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló laboratóriumi eredmények:

 

 

 

 

 

 

 Vérben

 Vizeletben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 paraméter

 érték

 mértékegység

 paraméter

 érték

 mértékegység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 ............................

 

 

 

 

 

 (Csak a kivizsgálást követően töltendő ki!)

 

 

 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, (fővárosi kerületi) intézetének véleménye:

 

 

 

 A bejelentés:

 

 

 1 - elfogadva

 

 

 

 

 2 - módosítva

 

 

 

 

 3 - elutasítva

 

 

 

 

 4 - kiegészítésre visszaküldve

 

 

 

 Elfogadott foglalkozási megbetegedés (mérgezés),

 

 

 fokozott expozíció:

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnózis: ..................................................................................................................................................................................

 

 

 Dátuma:

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P. H.

 aláírás

 

Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez

 

A) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 

 1.

 

 Zaj okozta halláskárosodások

 

 2.

 

 Helyileg ható vibráció okozta betegség

 

 3.

 

 Egésztest-vibráció okozta betegségek

 

 4.

 

 Túlnyomás alatti munkavégzés által kiváltott betegségek

 

 5.

 

 Ionizáló sugárzás által okozott betegségek

 

 6.

 

 Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)

 

 7.

 

 Elektroophthalmia

 

 8.

 

 Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényezők okozta megbetegedések

 

 

 

 

 

 B) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 

 1.

 

 Ólom és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 2.

 

 Kadmium és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 3.

 

 Foszfor és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 4.

 

 Higany és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 5.

 

 Arzén és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 6.

 

 Mangán és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 7.

 

 Berillium és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 8.

 

 Króm és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 9.

 

 Vanádium és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 10.

 

 Nikkel és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 11.

 

 Kobalt és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 12.

 

 Alumínium és vegyületei által okozott megbetegedések

 

 13.

 

 Benzol által okozott megbetegedések

 

 14.

 

 Toluol által okozott megbetegedések

 

 15.

 

 Xilol által okozott megbetegedések

 

 16.

 

 Egyéb benzol homológ által okozott megbetegedések

 

 17.

 

 Benzol és homológjainak nitro, amino és halogén származékai által okozott megbetegedések

 

 18.

 

 Triklór-etilén által okozott megbetegedések

 

 19.

 

 Tetraklór-etilén által okozott megbetegedések

 

 20.

 

 Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott megbetegedések

 

 21.

 

 Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott megbetegedések

 

 22.

 

 Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott megbetegedések

 

 23.

 

 Alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott megbetegedések

 

 24.

 

 Dioxán (dietilén-oxid) által okozott megbetegedések

 

 25.

 

 Húgyutak rosszindulatú daganatos megbetegedései aromás aminok hatására (pl. 4-amino-bifenil, benzidin és származékai, naftilaminok)

 

 26.

 

 Sztirol által okozott megbetegedések

 

 27.

 

 Aromás dinitroszármazékok (dinitro-fenol, dinitro-krezol stb.) által okozott megbetegedések

 

 28.

 

 Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott megbetegedések

 

 29.

 

 Egyéb növényvédő szerek (rovar- és rágcsálóirtó, faanyagvédő szerek) által okozott megbetegedések

 

 30.

 

 Szén-monoxid által okozott megbetegedések

 

 31.

 

 Kén-hidrogén által okozott megbetegedések

 

 32.

 

 Hidrogén-cianid által okozott megbetegedések

 

 33.

 

 Ammónia által okozott megbetegedések

 

 34.

 

 Fenol által okozott megbetegedések

 

 35.

 

 Formaldehid által okozott megbetegedések

 

 36.

 

 Dimetil-formamid által okozott megbetegedések

 

 37.

 

 Foszgén által okozott megbetegedések

 

 38.

 

 Kén-dioxid által okozott megbetegedések

 

 39.

 

 Kénsav által okozott megbetegedések

 

 40.

 

 Klór által okozott megbetegedések

 

 41.

 

 Nitrózus gázok által okozott megbetegedések

 

 42.

 

 Fluoridok által okozott (idült csont és ízületi) megbetegedések

 

 43.

 

 Vinilklorid okozta megbetegedések

 

 44.

 

 Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz

 

 45.

 

 Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz

 

 46.

 

 Vegyi anyagok által okozott egyéb bőr (pl. olajakne) és nyálkahártya megbetegedések

 

 47.

 

 A bőr rákos megbetegedései - kátrány, bitumen, ásványolajok, antracén vagy a külön jogszabályban meghatározott anyagok

 

 48.

 

 Egyéb szerveknek az eddigiekben fel nem sorolt, a külön jogszabályban szereplő vegyi anyagok által okozott daganatos betegségei

 

 49.

 

 Szilikózis

 

 50.

 

 Azbesztózis

 

 51.

 

 Talkózis

 

 52.

 

 Keményfém által okozott tüdőfibrózisok

 

 53.

 

 Sziderózis

 

 54.

 

 Egyéb pneumokoniózisok

 

 55.

 

 Foglalkozási asztma és rinitisz

 

 56.

 

 Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag által okozott megbetegedés

 

 

 

 

 

 C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 

 1.

 

 Brucellózis

 

 2.

 

 Ornitózis

 

 3.

 

 Kullancs-enkefalitisz

 

 4.

 

 Antrax

 

 5.

 

 Leptospirózis

 

 6.

 

 Q-láz

 

 7.

 

 Tularémia

 

 8.

 

 Borelliózis (Lyme-kór)

 

 9.

 

 Trichofitiázis

 

 10.

 

 Egyéb zoonózisok

 

 11.

 

 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek

 

 12.

 

 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis

 

 13.

 

 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett

 

 14.

 

 Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek (pl. amoebiasis, malária)

 

 15.

 

 Gennykeltők által okozott bőrbetegségek

 

 16.

 

 Gombák okozta bőrbetegségek

 

 17.

 

 Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz

 

 18.

 

 Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők okozta egyéb megbetegedések

 

 

 

 

 

 D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS, ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

 

 

 

 

 1.

 

 Csontok, izületek, izmok, inak betegségei túlzott, illetve egyoldalú igénybevétel következtében

 

 2.

 

 Térdizületi meniszkusz sérülése

 

 3.

 

 Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás

 

 4.

 

 Minden egyéb megbetegedés, ha az ok-okozati összefüggés bizonyítható a munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel

 

 5.

 

 Optimálisnál kisebb megterhelés okozta megbetegedések

 

 6.

 

 Pszichoszociális kóroki tényezők okozta megbetegedések

 

 7.

 

 Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések

 

 8.

 

 A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb megbetegedések

 

 

 

 

 

 Megye:

 

 

 

 

 01 - Budapest

 11 - Komárom-Esztergom

 

 

 02 - Baranya

 12 - Nógrád

 

 

 03 - Bács-Kiskun

 13 - Pest

 

 

 04 - Békés

 14 - Somogy

 

 

 05 - Borsod-Abaúj-Zemplén

 15 - Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

 06 - Csongrád

 16 - Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

 07 - Fejér

 17 - Tolna

 

 

 08 - Győr-Moson-Sopron

 18 - Vas

 

 

 09 - Hajdú-Bihar

 19 - Veszprém

 

 

 10 - Heves

 20 - Zala

 

 

 

 

 

 Bejelentésazonosító: az első öt számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és 7. számjegy a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám

 

 

 Diagnózis:

 a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényező betűjele és a megbetegedés előtti arab számok

 

 

 

 

 Vállalati törzsszám:

 Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vállalkozások és szervezetek adattára I. és II. kötetei

 

 (KSH)

 

 

 

 

 

 Szakágazati kód:

 Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vállalkozások és szervezetek adattára I. és II. kötetei

 

 (KSH)

 

 

 

 

 

 FEOR kód:

 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszerűsített jegyzék) FEOR-93 (KSH)

 

 

 

 

5. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

Vizsgálati lap

 A bejelentés azonosítója:

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Jelen bejelentést indokló kóroki

 

 fokozott expozíció

 

 nem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tényezővel kapcsolatban korábbi

 

 

 

 ha igen, mikor (év)

 

 

 

 

 munkahelyein előfordult-e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 megbetegedés, mérgezés

 

 nem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ha igen, mikor (év)

 

 

 

 

 2.

 A megbetegedést (mérgezést) vagy

 

 nem történtek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fokozott expozíciót okozó kóroki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tényezők műszeres vizsgálata

 

 történtek

 

 mérések iránya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 időpontja (év/hónap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ki végezte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mérések eredményei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hozott intézkedések

 

 

 

 3.

 Valószínűsíthető ok

 

 műszaki megelőzés

 

 teljes hiánya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (több válasz is adható)

 

 

 

 részleges jellege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elégtelen hatékonyság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 egyéb: .......................

 

 

 

 

 

 

 egyéni védelem

 

 teljes hiánya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nem megfelelő mennyisége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nem megfelelő minősége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 használatának elmulasztása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 egyéb: .......................

 

 

 

 4.

 Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatok történtek

 

 igen (1)    nem (2)

 

 

 

 5.

 Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok

 

 igen (1)    nem (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gyakorisága (hónapokban)

 

 

 

 

 6.

 A munkavállaló magatartása hozzájárult-e a megbetegedés

 

 

 

 

 

 (fokozott expozíció) kialakulásához

 

 igen (1)    nem (2)

 

 

 

 7.

 A kivizsgálást követő intézkedés formája

 

 intézkedési terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 határozati intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bírságolás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nem történt intézkedés

 

 

 

 8.

 A kivizsgálás során hozott intézkedés iránya

 

 mérések elrendelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 műszaki megelőzés használatának elrendelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 egyéni védelem használatának elrendelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 soron kívüli orvosi vizsgálatok elrendelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 egyéb: .......................

 

 

 

 

Az esemény körülményeinek és a kivizsgálás tapasztalatainak részletes ismertetése:

 

 

 

Kitöltési utasítás a vizsgálati laphoz

Bejelentésazonosító

 

Az első 5 számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és a 7. a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám.

 

A megbetegedést (mérgezést) vagy fokozott expozíciót előidéző kóroki tényezők műszeres vizsgálata

 

 

 

 Mérések:

 

 1 vegyi anyag

 

 

 2 por

 

 

 3 rost

 

 

 4 zaj

 

 

 5 lokális rezgés

 

 

 6 egyéb

 

 

 

 Ki végezte:

 

 1 ÁNTSZ

 

 

 2 OKK - OMFI

 

 

 3 ÁNTSZ regionális laboratóriuma (zaj)

 

 

 4 egyéb

 

 

 

 Mérések eredményei:

 

 1 igazolták a bejelentést

 

 

 2 nem igazolták a bejelentést

 

 

 3 nem ítélhető meg a korábbi munkahelyi szituáció

 

 

 4 ismételt mérés szükséges

6. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

ÁNTSZ ................................................. megyei (fővárosi) intézete

Értesítés

Cím: .....................................................................................................................................

Értesítem, hogy ............................................................................................................ (név)

_______(TAJ szám)

................................................................................................................ (születési hely, idő)

.......................................................................................................................... (anyja neve)

................................................................................................................................ (lakcím)

Munkáltató neve (központi telephely): ....................................................................................

Vállalati törzsszám: ________

____

Telephely címe (a bejelentés helye szerint): .............................................................................

Bejelentett és kivizsgált foglalkozási betegsége elfogadási nyert.

A megbetegedés baleseti ellátásra jogot adó betegség

Igen _          sorszáma _

Nem _