31/2001. (XII. 19.) BM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezésének, fejlesztésének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és javításának követelményeiről és ellenőrzési rendszeréről a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és annak területi szervei, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok (a továbbiakban: tűzoltóságok) által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára,

b) a 3. § (1) bekezdése, a 4-7. §-ok és a 12. § (1) bekezdés e) pontja kivételével a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozások által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára,

c) a tűzvédelmi technikát gyártó, forgalmazó, javító és karbantartó jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és az egyéni vállalkozókra

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) alkalmassági igazolás: a tűzvédelmi technika műszaki állapotáról és készenléti szolgálatra való alkalmasságáról szóló bizonylat;

b) átminősítés: tűzoltójármű, cserefelépítmény eredeti rendeltetésének megváltoztatása;

c) általános rendszeresítés: a BM OKF és területi szervei, valamint a tűzoltóságok részére történő korlátozás nélküli alkalmazhatóság;

d) csapatpróba: a rendszeresítésre tervezett termék egy vagy több mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása kiképzés és megfelelő begyakoroltság után a bevetés vagy egyéb szolgálati feladat ellátása során;

e) használati engedély: a BM OKF és területi szervei, a tűzoltóságok részére egy meghatározott, rendszeresítésre kötelezett termék egyedi készenlétben tartásának kérelemre történő engedélyezése;

f) készenlétben tartás: a szolgálati feladatok ellátására használandó tűzvédelmi technika bevethető állapotban tartása;

g) készenlétből történő végleges kivonás: a műszaki állománytáblázatban meghatározott darabszámon felüli, illetve készenlétben tartásra műszakilag alkalmatlan jármű vagy felépítmény szolgálati használatának végleges megszüntetése az üzemeltető tűzoltóságnál;

h) korlátozott bevethetőség: az alkalmassági igazolásban a tűzvédelmi technika alapvető taktikai felhasználásának műszaki okok miatti korlátozása;

i) korlátozott rendszeresítés: a rendszeresítési engedélyben külön meghatározott BM OKF területi szervek, tűzoltóságok, illetve állománycsoport részére történő rendszeresítés;

j) műszaki állománytáblázat: jogszabályban meghatározott, a tűzoltóságok által készenlétben tartandó tűzoltótechnikai eszköz, egyéb eszköz és védőeszköz parancsnokságonként meghatározott mennyisége;

k) próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett termék mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása gyakorlatokon;

l) rendszeresítés: a BM OKF-nél és területi szerveinél, a tűzoltóságoknál a tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem (a továbbiakban: bevetés) és kiképzés során használható tűzvédelmi technika e rendelet szerinti eljárás során történő meghatározása;

m) részleges rendszeresítési eljárás: a teljes körű rendszeresítési eljáráshoz képest a szükséges mértékben egyszerűsített eljárás;

n) teljes körű rendszeresítési eljárás: dokumentáció, bemutatott mintadarab, eredményes próbahasználat és/vagy csapatpróba, valamint rendszeresítési javaslat alapján lefolytatott engedélyezési eljárás;

o) tűzvédelmi technika: a tűzoltóság jogszabályban előírt tűzvédelmi és műszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tűzoltó-technikai eszköz, oltóanyag, egyéb eszköz, védőeszköz.

A tűzvédelmi technika tervezése és fejlesztése

3. § (1) A BM OKF a tűzoltóság szakmai érdek-képviseleti szervei véleményének kikérésével koordinálja a tűzvédelmi technika tervezését, fejlesztését és meghatározza azok főbb irányait.

(2) A tűzvédelmi technika fejlesztése érdekében a tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozások a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által meghatározott szempontok szerint minden év január 30-áig a tűzvédelmi technikával összefüggő adatszolgáltatást teljesítenek.

A tűzvédelmi technika rendszeresítése, a rendszerből történő kivonása

4. § (1) Bevetési és kiképzési célokra a rendelet mellékletében szereplő tűzvédelmi technika használható.

(2) A tűzoltóság speciális igényeinek kielégítése és a kompatibilitás biztosítása érdekében rendszeresítési eljárást kell lefolytatni az e rendelet mellékletében külön megjelölt tűzvédelmi technika tekintetében.

(3) A tűzvédelmi technika rendszeresítésére, illetve rendszerből való kivonására, az üzemeltetés műszaki feltételeinek meghatározására a főigazgató jogosult.

(4) A rendszeresítési eljárás lefolytatására a tűzoltóságok, a tűzoltóság szakmai érdek-képviseleti szervei, a tűzvédelmi technika gyártója, forgalmazója vagy hivatalból a BM OKF kezdeményezésére kerülhet sor.

(5) A tűzvédelmi technikát abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha annak műszaki tulajdonságai a tűzoltás és műszaki mentés tűzoltóságoknál jelentkező különleges igényeit is kielégítik.

(6) A rendszeresítésre szánt terméknek rendelkeznie kell:

a) tűzoltó-technikai eszköz, oltóanyag esetében a Ttv. 13. §-a alapján kiadott engedéllyel;

b) a külön jogszabályban meghatározott hatósági, szakhatósági engedéllyel, hozzájárulással, illetve bizonyítvánnyal.

5. § (1) A rendszeresítésről teljes körű rendszeresítési eljárás során, a termék dokumentációja, az esetleges külföldi alkalmazási tapasztalatok, eredményes próbahasználat, csapatpróba alapján kell dönteni.

(2) Részleges rendszeresítési eljárásnak lehet helye abban az esetben, ha a rendszeresítésre tervezett terméket a fegyveres erőknél vagy rendvédelmi szervnél már használatba vették. Ebben az esetben az eljárást a szükséges mértékben kell lefolytatni. A termék sürgős alkalmazási igénye esetén, megfelelő dokumentáció alapján a csapatpróba mellőzhető.

(3) A központi közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem rendszeresített terméket - a végleges dokumentáció és mintadarab alapján - a csapatpróba mellőzésével kell a rendszeresített termékek nyilvántartásába felvenni.

(4) A rendszeresített - málhafelszereléseket is tartalmazó - tűzvédelmi technika málhalistáját és annak elhelyezését a főigazgató felszerelési jegyzékben határozza meg.

6. § (1) A tűzvédelmi technika rendszerben tarthatóságát a BM OKF - a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2) Amennyiben a rendszeresített termék szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, illetve jogszabály, szabvány változása miatt a termék további beszerzése nem engedhető meg, a terméket a rendszerből ki kell vonni.

(3) Azt a rendszeresített terméket, amelyre nézve az engedélyt, hozzájárulást, bizonyítványt az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a rendszerből azonnali hatállyal ki kell vonni.

(4) A rendszeresítésről, rendszerből való kivonásról a BM OKF a Belügyi Közlönyben tájékoztatót tesz közzé.

7. § (1) A rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika a főigazgató által kiadott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségű beszerzése miatt általános vagy korlátozott rendszeresítése nem indokolt.

(2) A próbahasználat, csapatpróba végrehajtásának módját, annak időtartamát a termék alkalmazásának figyelembevételével a főigazgató határozza meg.

Műszaki felülvizsgálat, javítás

8. § (1) Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelőzés érdekében a tűzvédelmi technikát az üzemeltetőnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia.

(2) A felülvizsgálatot legalább az e rendelet mellékletében megjelölt felülvizsgálati ciklusidők szerinti gyakorisággal kell végezni, amennyiben jogszabály vagy gyártói előírás másképpen nem rendelkezik.

(3) A felülvizsgálatnak ki kell terjedni a műszaki megfelelőségre, a kiképzési és készenléti alkalmasságra, továbbá a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére.

(4) A felülvizsgálat összevonható a külön jogszabályban meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálattal.

(5) A tűzoltó készülék és a hordozó jármű felülvizsgálata, ellenőrzése, javítása során külön jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.

9. § (1) A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tűzvédelmi technika alkalmasságáról igazolást állít ki. Az alkalmassági igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi technika azonosító adatait;

b) a tulajdonos azonosító adatait;

c) a felülvizsgálat időpontját;

d) a felülvizsgálatnál alkalmazott műszerek típusát, azonosító adatait;

e) a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását;

f) a felülvizsgálat érvényességi idejét;

g) a felülvizsgálatot végző cég azonosító adatait és a BM OKF engedélyének számát;

h) a felülvizsgálatot, ellenőrzést végző személy nevét és aláírását.

(2) Az üzemeltetőnek az alkalmassági igazolást a tűzvédelmi technika használatból történő kivonásáig, a felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megőriznie.

10. § (1) Tűzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását csak az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, engedéllyel rendelkező szervezetek végezhetik.

(2) A felülvizsgálati, javítási tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló eljárásban első fokon a BM OKF műszaki biztonsági engedélyezési ügyeket ellátó szervezeti egysége, másodfokon a főigazgató jár el.

(3) Az engedély kiadásához szükséges kérelemben meg kell nevezni a tevékenység pontos körét, és igazolni kell, hogy a kérelmező együttes feltételként rendelkezik:

a) a tevékenységet személyesen végző tagjai, munkavállalói tekintetében a tűzvédelmi technika felülvizsgálatára, javítására feljogosító állami és szakmai iskolai végzettséggel, és - ha külön jogszabály előírja - tűzvédelmi szakvizsgával;

b) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiai leírással;

c) a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel.

(4) Az engedély kiadását megelőzően a kérelemben foglaltak valódiságáról helyszíni szemlén kell meggyőződni. A felülvizsgálati és/vagy javítási tevékenységi engedély 5 évig érvényes.

(5) Az engedéllyel rendelkező szervezetek a (3) bekezdésben meghatározott feltételek, továbbá elnevezésük és telephelyük megváltozásáról a BM OKF-et kötelesek értesíteni.

A tevékenység ellenőrzése

11. § (1) A BM OKF jogosult ellenőrizni a tűzvédelmi technika:

a) gyártását,

b) forgalmazását,

c) felülvizsgálatát,

d) javítását.

(2) Az ellenőrzés kiterjed

a) az engedélyek meglétére, illetve érvényességére,

b) a végzett tevékenység körére,

c) a személyi és tárgyi feltételek meglétére,

d) az engedélyezett technológia betartására.

(3) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4) A forgalmazási, gyártási feltételek, a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológia szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése, illetve jogosulatlan tevékenység végzése esetén az engedélyt vissza kell vonni.

A tűzvédelmi technika készenlétben tartása

12. § (1) Tűzvédelmi technika abban az esetben tartható készenlétben, illetve alkalmazható kiképzési célokra, ha rendelkezik:

a) tűzoltó-technikai eszköz, oltóanyag esetében a beszerzéskor érvényes, a Ttv. 13. §-a alapján kiadott engedéllyel;

b) külön jogszabályban meghatározott hatósági, szakhatósági engedéllyel, hozzájárulással, illetve bizonyítvánnyal;

c) a jogszabályban előírt alkalmasságot igazoló időszakos műszaki felülvizsgálati okmánnyal és előírt azonosító jellel;

d) az első bevizsgálási ciklus lejárta után alkalmassági igazolással;

e) a rendszeresítésre kötelezett termékek esetében használati vagy rendszeresítési engedéllyel.

(2) A tűzoltóságoknál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotát a BM OKF jogosult ellenőrizni.

(3) A tűzvédelmi technika korlátozott bevethetőséggel történő készenlétben tartását, átminősítését és a készenlétből történő végleges kivonást a BM OKF az üzemeltető tűzoltóság, vagy a tűzoltóságot fenntartó önkormányzat kérelme alapján engedélyezi.

Átmeneti és záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet hatálybalépésekor készenlétben tartott tűzvédelmi technikát rendszeresítettnek kell tekinteni.

(2) A tűzvédelmi technika felülvizsgálatát és javítását az e rendelet szerint kiadott engedély hiányában 2002. augusztus 31-ig lehet végezni.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Melléklet a 31 /2001. (XII. 19.) BM rendelethez

A bevetési és kiképzési célra használható tűzvédelmi technika csoportosítása és időszakos felülvizsgálata

I. Kategória: tűzoltójárművek, felépítmények

 

 Felülvizsgálati időszak (év)

 1. Gépjárműfecskendők és vízszállítók*

 1

 2. Habbal oltó gépjárművek*

 1

 3. Porral oltó gépjárművek*

 1

 4. Egyéb oltógépjárművek*

 1

 5. Magasból mentő gépjárművek:

 

 5.1. Létrás gépjárművek*

 1

 5.2. Emelőkosarak*

 1

 6. Tűzoltó daruk*

 1

 7. Műszaki mentőgépjárművek*

 1

 8. Cserefelépítményes (konténeres) gépjárművek:

 

 8.1. Cserefelépítmény szállító gépjármű*

 1

 8.2. Cserefelépítmények*

 

 - habszállító

 egyedi BM OKF előírás szerint

 - tömlőszállító

 egyedi BM OKF előírás szerint

 - műszaki mentő

 egyedi BM OKF előírás szerint

 - vegyi elhárító

 egyedi BM OKF előírás szerint

 - egyéb

 egyedi BM OKF előírás szerint

 9. Utánfutók:

 

 9.1. Áramfejlesztő*

 1

 9.2. Kismotor fecskendő szállító

 -

 9.3. Szivattyúszállító beépített technikával

 1

 9.4. Csónakszállító

 -

 9.5. Műszaki mentő (málhával)*

 1

 9.6. Egyéb

 egyedi BM OKF előírás szerint

 10. Híradógépjárművek*

 1

 11. Egyedi kialakítású gépjárművek:

 

 11.1. Tömlőszállító

 1

 11.2. Vegyi elhárító*

 1

 11.3. Erdőtüzes

 1

 11.4. Légzőbázis

 1

 11.5. Ugrópárna szállító

 1

 11.6. Áramfejlesztő*

 1

 11.7. Egyéb

 1

 12. Vízijárművek:

 

 12.1. Tűzoltóhajó*

 1

 12.2. Kishajó (merevtestű és gumicsónak)*

 1

 13. Légijárművek*

 gyártói előírás szerint

 14. Kötött pályán közlekedő járművek*

 gyártói előírás szerint

II. Kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések

 1. Tűzoltó oltóanyagok:

 

 1.1. Habképző anyagok*

 gyártói előírás szerint

 1.2. Tűzoltó porok*

 gyártói előírás szerint

 1.3. Tűzoltó gázok*

 gyártói előírás szerint

 1.4. Egyéb tűzoltásra alkalmas anyagok*

 gyártói előírás szerint

 2. Tűzoltó szerelvények, armatúrák

 gyártói előírás szerint

 3. Tűzoltó tömlők (szívó, nyomó)

 1

 4. Tűzoltó készülékek:

 

 4.1. Porral oltó készülékek

 műszaki ajánlás szerint

 4.2. Habbal oltó készülékek

 műszaki ajánlás szerint

 4.3. Vízzel oltó készülékek

 műszaki ajánlás szerint

 4.4. Gázzal oltó készülékek

 műszaki ajánlás szerint

 5. Egyéb oltókészülékek:

 

 5.1. Impulzus oltókészülék*

 gyártói előírás szerint

 5.2. Magasnyomású (>40 bar) oltókészülék*

 gyártói előírás szerint

 5.3. Egyéb*

 gyártói előírás szerint

 6. Kézi tűzoltólétrák*

 1

 7. Mentőeszközök:

 

 7.1. Tűzoltó mentőkötelek*

 1

 7.2. Ereszkedő eszközök*

 1

 7.3. Mentőcsúszdák*

 1

 7.4. Ugrópárnák*

 1

 7.5. Mentőtömlők*

 1

 7.6. Egyéb*

 1

 8. Kéziszerszámok, segédeszközök

 gyártói előírás szerint

 9. Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus működtetésű szerszámok:

 

 9.1. Hidraulikus feszítő-vágó berendezések és tartozékaik*

 1

 9.2. Pneumatikus működtetésű emelőpárnák és tartozékaik*

 1

 9.3. Hordozható tűzoltó szivattyúk*

 1

 9.4. Emelők

 1

 9.5. Füstelszívók, ventilátorok

 1

 9.6. Egyéb kisgépek*

 1

 10. Elektromos áramfejlesztők:

 

 10.1. 5 kVA és az alatti teljesítmény esetén

 műszaki ajánlás szerint

 10.2. 5 kVA teljesítmény felett*

 műszaki ajánlás szerint

 11. Nem törpefeszültségű világítóeszközök, fényforrások

 műszaki ajánlás szerint

 12. Műszerek:

 

 12.1. Hő-, valamint éghető és toxikus gáz érzékelő műszerek*

 gyártói előírás szerint

 12.2. Egyéni és kollektív sugárzásmérő eszközök, műszerek*

 1

 12.3. Egyéb műszerek*

 gyártói előírás szerint

III. Kategória: egyéni védőeszközök

 1. Bevetési védőruhák és tartozékaik*

 gyártói előírás szerint

 2. Hővédő ruhák (tűzmegközelítő és belépő ruhák)*

 5

 3. Vegyi védőruhák, gázvédő ruhák*

 gyártói előírás szerint

 4. Védőcsizmák*

 gyártói előírás szerint

 5. Védősisakok*

 gyártói előírás szerint

 6. Mászóövek*

 gyártói előírás szerint

 7. Védőkesztyűk*

 gyártói előírás szerint

 8. Légzésvédelmi eszközök:

 

 8.1. Szűrőbetétes álarcok*

 műszaki ajánlás szerint

 8.2. Sűrített levegős légzőkészülékek*

 1

 8.3. Mentő álarcok*

 1

 8.4. Búvárkészülékek

 1

 8.5. Palackok légzőkészülékhez

 5

 8.6. Palacktöltő berendezések

 1

 9. Egyéb*

 egyedi BM OKF előírás szerint

IV. KATEGÓRIA: HÍR- ÉS INFORMATIKAI ESZKÖZÖK

 1. Híradástechnikai eszközök:

 

 1.1. Stabil URH eszközök*

 1

 1.2. Mobil URH eszközök*

 1

 1.3. Kézi URH eszközök*

 1

 1.4. Antennarendszerek*

 3

Megjegyzés:

A *-gal jelölt termékek rendszeresítésre kötelezettek.