94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet

az ózonréteget károsító anyagokról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)-b)

c) az e rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt anyagokra vonatkozó adatszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Jegyzőkönyv: az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv, melyet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 35/1990. (II. 28.) MT rendelet hirdetett ki;

b) szabályozott anyag: az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt ózonréteget károsító vegyület, illetve izomerjei, akár önmagában, akár keverékben függetlenül attól, hogy az gyári új, visszagyűjtött vagy regenerált;

c)-h)

i) egyszerű tisztítási eljárás: a visszagyűjtött szabályozott anyag szűrése és a szárítása;

j) regenerálás: visszagyűjtött szabályozott anyagoknak a szilárd, a cseppfolyós és a gáz halmazállapotú szennyező anyagoktól való megtisztítása, illetve meghatározott minőség elérése az eredeti minőségi specifikáció visszaállítása céljából;

k) ártalmatlanítás: a szabályozott anyagok környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával;

l) nem helyettesíthető felhasználás: a szabályozott anyagoknak meghatározott célra, időtartamra és mennyiségben engedélyezett kivételes felhasználása olyan területeken, amelyeken minden szempontból megfelelő helyettesítő anyag vagy eljárás még nem áll rendelkezésre;

m) kritikus alkalmazás: halonok felhasználásával készült tűzoltó-technikai eszközök alkalmazása tűzvédelemre olyan területeken, amelyeken tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek egyaránt megfelelő helyettesítő tűzoltó anyag vagy eljárás még nem áll rendelkezésre;

n) részlegesen fluorozott szénhidrogének (a továbbiakban: HFC-k): azok a szabályozott anyagok helyettesítésére alkalmas szénhidrogén vegyületek, amelyekben egy vagy több szénatomhoz fluor és hidrogén atomok kötődnek.

Általános rendelkezések

3. § Tilos a szabályozott anyagokat - az e rendeletben megengedett felhasználások kivételével - a környezeti elemekbe juttatni.

4. § Tilos a szabályozott anyagok gyártása.

5. § (1)-(3)

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott tulajdonos kritikus alkalmazási területen történő felhasználásra vonatkozó engedéllyel rendelkezik, akkor a használatból kivont halonkészletét további, a kritikus alkalmazási területen történő felhasználás céljából maga is tárolhatja, felhasználhatja.

(5) Tilos metil-bromidot (VI. csoport) 2004. december 31. után felhasználni, kivéve a karantén célú vagy szállítmányozás előtti alkalmazásokra történő felhasználást, melynek évenként felhasználható mennyisége 2004. január 1. után nem lépheti túl országosan a 3,7 tonnát.

(6)-(9)

(10) A felhasználási tilalom nem vonatkozik

a) az alapanyagként történő felhasználásra,

b) reakcióközegként történő felhasználásra,

c) nem helyettesíthető felhasználásra,

d) az analitikában történő felhasználásra, az alábbi alkalmazások kivételével:

da) olaj, zsír és az összes kőolaj-szénhidrogén kimutatása vízben,

db) kátrány kimutatása útburkoló anyagokban,

dc) hatósági ujjlenyomat vizsgálatok.

6. § (1) Tilos a szabályozott anyagok, a szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokkal üzemelő termékek és berendezések importálása és forgalomba hozatala a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel.

(2)-(4)

(5) Metil-bromid 2004. december 31-ig importálható, az 5. § (5) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével.

(6) A metil-bromid országos összes forgalomba hozott mennyisége - az 5. § (5) bekezdésében meghatározott karantén célú és szállítmányozás előtti alkalmazások céljából importált metil-bromid kivételével - nem lépheti túl

a) 2003. évben a 16 tonnát,

b) 2004. évben a 13 tonnát.

(7)

(8) Tilos exportálni az e rendelet 1. számú melléklete I-V. és a VII. csoportjába tartozó szabályozott anyagokat, vagy ezen anyagokat tartalmazó, nem személyes ingóságot képező termékeket és berendezéseket, valamint olyan berendezéseket, melyeket a folyamatos működésükhöz ezekkel az anyagokkal kell ellátni. Ez az intézkedés nem vonatkozik az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt, visszagyűjtött halont tartalmazó, más országban kritikus alkalmazási területeken történő felhasználásra szánt termékekre és berendezésekre.

7. § A HCFC-k mennyisége, melyet az importőrök országosan összesen forgalomba hozhatnak, vagy saját maguk felhasználhatnak

a) a 2003. évben nem lépheti túl a 696 tonnát,

b) a 2004-2007 közötti időszakban évente nem lépheti túl a 464 tonnát,

c) a 2008-2009 közötti időszakban évente nem lépheti túl a 387 tonnát.

Engedélyezés

8. § (1) A szabályozott anyagok felhasználását az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) engedélyezi a (2)-(3) bekezdésekben meghatározottak szerint.

(2) A CFC-k felhasználását a Főfelügyelőség

a) az egészségügyért felelős miniszter indokolást tartalmazó javaslatára, az 5. § (2) bekezdésének b) pontjában,

b) a honvédelemért felelős miniszter indokolást tartalmazó javaslatára, az 5. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételekkel engedélyezi.

(3) A metil-bromid 5. § (5) bekezdésben meghatározott felhasználását a Főfelügyelőség engedélyezi a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter javaslata alapján.

9. § A Főfelügyelőség határozza meg az egyes importőrök évenkénti behozatali kvótáit

a) a HCFC-kre vonatkozóan a 7. §-ban,

b) a metil-bromidra vonatkozóan a 6. § (5) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével.

10. § (1) A szabályozott anyagok nem helyettesíthető felhasználását a Főfelügyelőség kizárólag adagolószelepes inhalátorok gyártására engedélyezi a Jegyzőkönyv részes országainak konferenciáján hozott döntés alapján.

(2) A nem helyettesíthető felhasználásra irányuló kérelmet a Főfelügyelőséghez kell benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmezett szabályozott anyag fajtáját és mennyiségét,

b) a felhasználás célját,

c) a szabályozott anyagfelhasználás kiváltásának tervét.

(4) A Főfelügyelőség a tartalmi követelményeknek megfelelő kérelmeket benyújtja a Jegyzőkönyv Titkárságának, és azt a részes országok konferenciáján hozott döntés kézhezvételét követő 30 napon belül elbírálja.

11. § (1) A halont tartalmazó tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó berendezések 2004. május 1-jétől csak a kritikus alkalmazási területeken használhatók a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (a továbbiakban: BM OKF), illetve a Magyar Honvédség tulajdonában, illetve kezelésében lévő létesítményekre és eszközökre vonatkozóan a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv egyedi engedélye alapján.

(2) A halon kritikus alkalmazása iránti kérelmet a tulajdonosnak 2003. szeptember 30-ig kell a BM OKF-hez, illetve a honvédelmi miniszter által kijelölt szervhez benyújtania.

(3) A BM OKF, illetve a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv a kritikus alkalmazási területeken használandó halonos berendezésekre vonatkozó, visszavonásig érvényes engedélyeket legkésőbb 2003. december 31-ig adja ki. A kiadott engedélyekről a BM OKF, illetve a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv nyilvántartást vezet.

(4) A BM OKF, illetve a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv a kiadott engedélyeket először 2004. december 31-ig, ezt követően évente felülvizsgálja.

(5) Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a tevékenység vagy a létesítmény, amelynek tűz elleni védelmét a halonos eszköz biztosítja, megszűnt vagy funkciója megváltozott, vagy

b) az adott célra új, az ózonréteget és általában a környezetet nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben károsító anyag vagy eljárás vált ismeretessé és gazdaságilag elfogadható költséggel hozzáférhető.

12. §

Halon-bank

13. § (1) Az 5. § (3) bekezdése alapján kivonandó halonnal - beleértve a lakossági tulajdonban levő halonos tűzoltó készülékeket is - kapcsolatos, a (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására halon-bankot kell létesíteni.

(2) A halon-bank felett a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a tűzvédelmi szakmai szempontok, valamint az országos halonkészlettel való gazdálkodás tekintetében a belügyminiszterrel egyetértésben - gyakorolja a felügyeletet.

(3) A halon-bank az alábbi feladatokat látja el:

a) a halon átvétele és annak minőségi ellenőrzése;

b) szükség szerint a halon begyűjtésére begyűjtő hálózat szervezése és fenntartása;

c) a begyűjtött halon szükség szerinti regeneráltatása;

d) a kritikus alkalmazások 20 éves utánpótlási igényét biztosító halonmennyiség tartós tárolása;

e) az újrafelhasználásra megfelelő minőségű halon értékesítése az engedéllyel rendelkező felhasználóknak;

f) a kritikus alkalmazási helyek utánpótlásához szükséges mennyiség feletti felesleg külön jogszabály szerinti kezelése, illetve exportként való értékesítése;

g) a halonfelesleg, valamint a nagyfokú szennyezettsége miatt gazdaságosan nem regenerálható halon ártalmatlanítása, ártalmatlaníttatása.

(4) A halon-bank vagy a begyűjtő hálózatban részt vevő szervezet az átvett halonos kézi tűzoltó készülékek tartályát és szerelvényeit roncsolással köteles használhatatlanná tenni, hulladékként értékesíteni vagy ártalmatlanítani.

(5) A halon-bank részére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatából támogatást biztosít.

(6) A halon-bank köteles évenként elszámolni a Minisztérium felé a kapott támogatással.

(7) A halon-bank az átvett, a regenerált, az értékesített, a tárolt és az ártalmatlanított halon mennyiségét folyamatosan nyilvántartja, évenként összesítést készít (évi leltár) és ezeket jelenti a Minisztériumnak.

14. § (1) A halon-bankot 2003. december 15-től kell létrehozni és működtetni.

(2) A halon-bank létrehozására és működtetésére a Minisztérium pályázatot ír ki.

(3) A halon-bank üzemeltetésére pályázónak legalább az e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott követelményeknek kell megfelelni.

(4) A halon-bank létrehozására és működtetésére beérkezett pályázatokról a Minisztérium dönt.

Adatszolgáltatás

15. § (1) A szabályozott anyagokból, valamint a helyettesítésükre használt HFC-k évente 100 kg/év feletti mennyiséget felhasználóknak a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatni. Az adatszolgáltatást az e rendelet 7. számú melléklete szerinti bejelentőlapon a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) részére kell megtenni.

(2) A szabályozott anyagokról, valamint HFC-kről a külkereskedelmi tevékenységet folytatóknak évente, a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Főfelügyelet részére. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni:

a) az anyag nevét és mennyiségét,

b) import esetén a beszerzési országot, exportnál a célországot,

c) import esetén az anyag felhasználóinak megnevezését és a felhasznált mennyiséget.

(3) A kritikus alkalmazási területen történő felhasználásra vonatkozó engedéllyel rendelkezőknek a halonról a Belügyminisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium részére évente, a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni fajtánként:

a) az előző év végén meglevő készenléti és tartalékkészletet,

b) az évi felhasználást (fogyást),

c) a fogyás okait (tűz oltása, tartály kötelező nyomáspróbája miatti áttöltés vesztesége, regenerálás vagy regeneráltatás vesztesége, hibás/téves kezelés vagy kilövés vesztesége, más engedélyes részére történt eladás),

d) az utánpótlás mennyiségét és forrását (halon-bank vagy vásárlás más engedélyes készletéből).

(4) Az (1)-(3) bekezdések alapján adatszolgáltatásra kötelezetteknek az adatszolgáltatás során fel kell tüntetniük

a) azt a visszagyűjtött szabályozott anyag mennyiséget, amelyet regenerálás és újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából belföldön másnak átadtak, illetve amelyet exportáltak,

b) azt a regenerált szabályozott anyag mennyiséget, amelyet újrahasznosítottak, illetve ilyen célzattal az országba behoztak.

(5) A nem helyettesíthető felhasználási engedéllyel rendelkezőknek a tárgyévet követő év január 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Főfelügyelőség részére. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a szabályozott anyag fajtánkénti

a) engedélyezett mennyiségét,

b) importált mennyiségét és a származási országot,

c) év eleji és év végi készletét,

d) a felhasznált mennyiségét,

e) a termékbe beépített exportált mennyiségét,

f) megsemmisítésre került mennyiségét.

(6) Az (1), (2) és (5) bekezdések szerinti adatközlések helyességét a felügyelőség, a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Belügyminisztérium, illetve a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv a helyszínen jogosult ellenőrizni.

A szabályozott anyagok kibocsátásának ellenőrzése és az ózonvédelmi bírság

16. § (1)

(2) A használatból kivont halont - az 5. § (4) bekezdésében meghatározott felhasználások kivételével - a halon-banknak át kell adni.

17. § (1) A szabályozott anyagot tartalmazó tűzoltó-technikai eszköz töltetét érintő javítása, a töltet kezelése csak az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott zárt technológiával végezhető.

(2) A tűzoltó eszközöket javítóknak, karbantartóknak 2004. január 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott szakvizsga mellett - környezetvédelmi és halonkezelési ismeretekből sikeres kiegészítő vizsgával kell rendelkezniük.

18. § (1) A hűtőközegek környezeti szempontból biztonságos kezelése csak az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott technológiával végezhető.

(2) Hűtőközeg-kezelést vagy bármilyen munkát, amely a hűtőközegnek a légkörbe kerülését okozhatja, csak az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott technológia elsajátítását igazoló vizsgával, illetve 2004. január 1-jétől arcképes igazolással rendelkező személy végezhet.

(3) A (2) bekezdésben szereplő vizsgáztatást a miniszter által kijelölt szervezet végzi.

(4) A vizsga letételéről szóló igazolásokat a (3) bekezdésben meghatározott szervezet adja ki.

19. § (1) A 3 kg-nál nagyobb hűtőfolyadék-töltettel rendelkező hűtő- és klímaberendezések szivárgásmentességét 2004. január 1-jétől a tulajdonos évente köteles ellenőriztetni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzést csak a 18. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet által kiadott külön felhatalmazással rendelkező, szakképzett, a 18. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szerelő végezheti.

(3) Ha az ellenőrzés során szivárgás tapasztalható, azt a tulajdonosnak a berendezés karbantartásával, javításával 30 napon belül meg kell szüntetnie.

20. § (1) A felügyelőség a helyszínen jogosult ellenőrizni a szabályozott anyag felhasználásának, forgalomba hozatalának, illetve a szabályozott anyaggal kapcsolatos tevékenység folytatásának, valamint az adatközlések helyességét.

(2) E rendelet értelmében meg nem engedett felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal után a felhasználót, a tevékenységet végzőt, illetve a forgalomba hozót a felügyelőség ózonvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(3) A bírság összege az e rendelet 1. számú mellékletének

a) I-V. csoportjában szereplő anyagok esetén 3000 forint/kg,

b) a VI-IX. csoportjában szereplő anyagok esetén 1000 forint/kg,

de legalább ötvenezer forint.

(4) Ismételt tiltott felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal esetén a bírság összege a felhasznált anyagmennyiség és a fenti fajlagos értékek szorzatának a tízszerese.

(5) A bírság első ízben történő kivetése alkalmából a felügyelőség kezdeményezheti, második bírságolás esetén pedig kezdeményezi az engedélyező hatóságnál a szabályozott anyag felhasználásának, forgalomba hozatalának, illetve a szabályozott anyaggal kapcsolatos tevékenység folytatásának beszüntetését.

(6) Azokon a helyeken, ahol a Belügyminisztérium által kijelölt szerv jogosult ellenőrizni, az észlelt szabálytalanságról értesíti a felügyelőséget.

(7) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség területén a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv jogosult ellenőrizni és a felügyelőségekkel együttműködve szabálytalanság esetén intézkedik.

(8) Az adatszolgáltatás nem az e rendeletben meghatározottaknak megfelelő teljesítése esetén a felügyelőség húszezer forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(9) Amennyiben a tulajdonos a 19. § (3) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a felügyelőség ötvenezer forint bírság megfizetésére kötelezi. A kötelezettség ismételt megszegése esetén a bírság százezer forint.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és egyidejűleg a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel módosított 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 28/1994. (VIII. 12.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel és a 28/1994. (VIII. 12.) KTM rendelettel módosított 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 9/1996. (VI. 28.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 2/1998. (XI. 27.) KöM rendelet és a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 27/2001. (XII. 19.) KöM rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti e rendelet 1. § a)-b) pontjai, a 2. § c)-h) pontjai, az 5. § (1)-(3) és a (6)-(9) bekezdései, a 6. § (2)-(4) és a (7) bekezdései, a 12. §, a 16. § (1) bekezdése, valamint az e rendelet 3. számú melléklete.

(4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az ózonkárosító anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletével.

1. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

 

A szabályozott anyagok

 Csoport

 Anyag

 Ózonlebontó képesség

 I. csoport

 CFCl3

 (CFC-11)

 1,0

 klór-fluor-szénhidrogének

 CF2Cl2

 (CFC-12)

 1,0

 

 C2F3Cl3

 (CFC-113)

 0,8

 

 C2F4Cl2

 (CFC-114)

 1,0

 

 C2F5Cl

 (CFC-115)

 0,6

 II. csoport

 CF3Cl

 (CFC-13)

 1,0

 egyéb teljesen halogénezett

 C2FCl5

 (CFC-111)

 1,0

 klór-fluor-szénhidrogének

 C2F2Cl4

 (CFC-112)

 1,0

 

 C3FCl7

 (CFC-211)

 1,0

 

 C3F2Cl6

 (CFC-212)

 1,0

 

 C3F3Cl5

 (CFC-213)

 1,0

 

 C3F4Cl4

 (CFC-214)

 1,0

 

 C3F5Cl3

 (CFC-215)

 1,0

 

 C3F6Cl2

 (CFC-216)

 1,0

 

 C3F7Cl

 (CFC-217)

 1,0

 III. csoport

 CF2Br2

 (halon-1202)

 1,25

 halonok

 CF2ClBr

 (halon-1211)

 3,0

 

 CF3Br

 (halon-1301)

 10,0

 

 C2F4Br2

 (halon-2402)

 6,0

 IV. csoport

 CCl4

 (szén-tetraklorid)

 1,1

 V. csoport

 C2H3Cl3

 (1,1,1-triklór-etán)

 0,1

 VI. csoport

 CH3Br

 (metil-bromid)

 0,6

 VII. csoport

 CHFBr2

 

 1,00

 brómozott-fluorozott

 CHF2Br

 

 0,74

 szénhidrogének

 CH2FBr

 

 0,73

 

 C2HFBr4

 

 0,8

 

 C2HF2Br3

 

 1,8

 

 C2HF3Br2

 

 1,6

 

 C2HF4Br

 

 1,2

 

 C2H2FBr3

 

 1,1

 

 C2H2F2Br2

 

 1,5

 

 C2H2F3Br

 

 1,6

 

 C2H3FBr2

 

 1,7

 

 C2H3F2Br

 

 1,1

 

 C2H4FBr

 

 0,1

 

 C3HFBr6

 

 1,5

 

 C3HF2Br5

 

 1,9

 

 C3HF3Br4

 

 1,8

 

 C3HF4Br3

 

 2,2

 

 C3HF5Br2

 

 2,0

 

 C3HF6Br

 

 3,3

 

 C3H2FBr5

 

 1,9

 

 C3H2F2Br4

 

 2,1

 

 C3H2F3Br3

 

 5,6

 

 C3H2F4Br2

 

 7,5

 

 C3H2F5Br

 

 1,4

 

 C3H3FBr4

 

 1,9

 

 C3H3F2Br3

 

 3,1

 

 C3H3F3Br2

 

 2,5

 

 C3H3F4Br

 

 4,4

 

 C3H4FBr3

 

 0,3

 

 C3H4F2Br2

 

 1,0

 

 C3H4F3Br

 

 0,8

 

 C3H5FBr2

 

 0,4

 

 C3H5F2Br

 

 0,8

 

 C3H6FBr

 

 0,7

 VIII. csoport

 CHFCl2

 (HCFC-21)

 0,040

 klórozott-fluorozott

 CHF2Cl

 (HCFC-22)

 0,055

 szénhidrogének

 CH2FCl

 (HCFC-31)

 0,020

 

 C2HFCl4

 (HCFC-121)

 0,040

 

 C2HF2Cl3

 (HCFC-122)

 0,080

 

 C2HF3Cl2

 (HCFC-123)

 0,020

 

 C2HF4Cl

 (HCFC-124)

 0,022

 

 C2H2FCl3

 (HCFC-131)

 0,050

 

 C2H2F2Cl2

 (HCFC-132)

 0,050

 

 C2H2F3Cl

 (HCFC-133)

 0,060

 

 C2H3FCl2

 (HCFC-141)

 0,070

 

 CH3CFCl2

 (HCFC-141b)

 0,110

 

 C2H3F2Cl

 (HCFC-142)

 0,070

 

 CH3CF2Cl

 (HCFC-142b)

 0,065

 

 C2H4FCl

 (HCFC-151)

 0,005

 

 C3HFCl6

 (HCFC-221)

 0,070

 

 C3HF2Cl5

 (HCFC-222)

 0,090

 

 C3HF3Cl4

 (HCFC-223)

 0,080

 

 C3HF4Cl3

 (HCFC-224)

 0,090

 

 C3HF5Cl2

 (HCFC-225)

 0,070

 

 CF3CF2CHCl2

 (HCFC-225ca)

 0,025

 

 CF2ClCF2CHCIF

 (HCFC-225cb)

 0,033

 

 C3HF6Cl

 (HCFC-226)

 0,100

 

 C3H2FCl5

 (HCFC-231)

 0,090

 

 C3H2F2Cl4

 (HCFC-232)

 0,100

 

 C3H2F3Cl3

 (HCFC-233)

 0,230

 

 C3H2F4Cl2

 (HCFC-234)

 0,280

 

 C3H2F5Cl

 (HCFC-235)

 0,520

 

 C3H3FCl4

 (HCFC-241)

 0,090

 

 C3H3F2Cl3

 (HCFC-242)

 0,130

 

 C3H3F3Cl2

 (HCFC-243)

 0,120

 

 C3H3F4Cl

 (HCFC-244)

 0,140

 

 C3H4FCl3

 (HCFC-251)

 0,010

 

 C3H4F2Cl2

 (HCFC-252)

 0,040

 

 C3H4F3Cl

 (HCFC-253)

 0,030

 

 C3H5FCl2

 (HCFC-261)

 0,020

 

 C3H5F2Cl

 (HCFC-262)

 0,020

 

 C3H6FCl

 (HCFC-271)

 0,030

 IX. csoport

 CH2ClBr

 (bróm-klór-metán)

 0,12

2. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatásba bevont nem szabályozott anyagok

"HFC-k" részlegesen fluorozott szénhidrogének, amelyek szabályozott anyagok helyettesítésére alkalmasak; klórt és brómot nem tartalmaznak, ezért ózonlebontó képességük 0, üvegházhatásuk azonban jelentős

(A leggyakrabban használatos HFC-vegyületek pl.:

HFC-23 = CHF3

HFC-32 = CH2F2

HFC-125 = C2HF5

HFC-134a = C2H2F4

HFC-143a = CF3CH3

HFC-152a = C2H4F2

HFC-227 = C3HF7

HFC-236 = C3H2F6

HFC-245 = C3H3F5

HFC-365 = C4H5F5

és ezek keverékei.)

3. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

4. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Zárt rendszerű halon-visszagyűjtési technológia követelményei

A zárt rendszerű halon lefejtő technológia alkalmazása esetén a vele visszagyűjtött halon mennyisége legalább 97,5% kell, hogy legyen, az összes halonveszteség tehát legfeljebb 2,5% lehet. Azt, hogy a zárt rendszerű halonlefejtő berendezés megfelel a megadott követelményeknek, megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

A zárt rendszerű lefejtő technológiák közül azok alkalmazhatók, amelyek

- folyadékszivattyút és a tartály gázterének leszívásához vákuumszivattyút alkalmaznak, vagy

- száraz nitrogén túlnyomással szorítják ki a folyadék leürítése után a tartályban maradó gáz halmazállapotú halont.

5. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A hűtőközegek környezeti szempontból biztonságos kezelésére vonatkozó technológia követelményei

A szabályozott hűtőközeget tartalmazó hűtőberendezések töltetét minden, a körfolyamat megbontásával járó munkavégzés előtt tartályba (palackba) le kell fejteni (ezt a hűtőberendezésekre és hőszivattyúkra vonatkozó nemzeti szabvány - jelenleg az MSZ EN 378 szerint - kell végezni). A lefejtett közeg - amíg jogszabály nem tiltja ugyanabba a körfolyamatba visszatölthető vagy regenerálás után más gépben újrafelhasználható.

Visszatöltés előtt a teljes rendszer tömörségét ellenőrizni kell. A szerelési munka során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkörfolyamat megnyitott részei a lehető leggyorsabban - szükség esetén ideiglenes eszközökkel - gáztömören le legyenek zárva. A szerelés során minden átmeneti csatlakozásnak gáztömörnek kell lennie.

Minden munkafolyamat során úgy kell a munkát szervezni és elvégezni, hogy a hűtőközeg légkörbe kerülésének veszélye a minimális legyen. Ennek érdekében:

- Hűtőközeg lefejtésére és visszatöltésére minősített lefejtőgépet kell használni.

- Hűtőközeget tömörségre ellenőrzött csatlakozásokkal, minősített tömlőkkel kell lefejteni és tölteni.

- Hűtőközeg csak a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabályokban előírt gázpalackba (tartályba) tölthető és abban tárolható.

- A szerkezeti okokból nem vákuumozható csatlakozások, csatlakozócsövek, szelepek hűtőközeggel történő légtelenítése (öblítés) megengedett.

- Az evakuálás során a vákuumszivattyú szállíthat a légkörbe. (Ezek elkerülhetetlen, de elhanyagolható mennyiségű kibocsátások.)

- Kiszerelt alkotóelem helyén a csőcsatlakozásokat visszaszerelésig le kell dugózni.

6. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A halon-bank üzemeltetésére pályázóval szembeni minimális követelmények

1. Telephelyen történő veszélyes hulladék kezelés és feldolgozás hatósági engedélyeinek megléte és annak igazolása.

2. Pénzügyi alkalmasság és annak igazolása, melynek során a pályázónak a pályázathoz csatolni kell

a) a számlavezető bankjának igazolását a pályázó pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséről és fizetőképességéről;

b) 30 napnál nem régebbi keltezésű igazolást arról, hogy nincs köztartozása;

c) nyilatkozatát a vállalkozás vagyoni helyzetéről, mérlegéről;

d) nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá arról, hogy hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.

3. A halon-bank működtetéséhez szükséges személyi feltételek:

a) a vállalkozásnak legyen felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező biztonságtechnikai és környezetvédelmi megbízottja, továbbá független, akkreditált tanúsító által igazolt ISO 9000-es szabványsorozat szerinti minőség-ellenőrzést ellátó felelőse;

b) a halon-bank munkafolyamatait közvetlenül irányító vezetőnek (művezető, műhelyvezető) legalább középfokú műszaki végzettséggel és a halon kezelésében legalább 5 év gyakorlattal kell rendelkeznie;

c) a tényleges fizikai tevékenységet végző személyeknek legalább középiskolai és gépipari szakmunkás végzettséggel, valamint a halon kezelésében 3 év gyakorlattal kell rendelkezniük.

4. A halon-bank működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek:

a) a regenerált halon elemzésére szolgáló berendezés (kromatográf);

b) legalább 150 m2 fedett, zárt tárolótér;

c) az alkalmazott tartályok kapacitásának megfelelő méréshatárú, 1 kg pontosságú hitelesített mérleg;

d) legalább 7 tonna halontároló kapacitás;

e) a tartály mozgatására alkalmas eszköz.

7. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Bejelentőlap ózonkárosító anyagok felhasználásáról a 20... évre

 Ózonkárosító anyag
megnevezése

 Készlet
január
1-jén
kg

 Évi vásárolt
mennyiség

kg

 Évi felhasznált
mennyiség

kg

 Felhasználási
terület kódja
a, b, c, d, e, f, g

 Beszerzési forrás

 CFC-k; szén-tetraklorid; 1,1,1-triklór-etán

 CFC-12

 

 

 

 

 

 egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 metil-bromid

 CH3Br

 

 

 

 

 

 HCFC-k

 HCFC-22

 

 

 

 

 

 HCFC-123

 

 

 

 

 

 HCFC-124

 

 

 

 

 

 HCFC-141b

 

 

 

 

 

 HCFC-142b

 

 

 

 

 

 egyéb

 

 

 

 

 

 Egyéb ózonkárosító anyagok, illetve keverékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regenerált ózonkárosító anyagok

 halon 1211

 

 

 

 

 

 halon 1301

 

 

 

 

 

 CFC-12

 

 

 

 

 

 egyéb

 

 

 

 

 

 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 Saját készülékkel tisztított (regenerált) anyag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regenerálásra átadott anyag

 

 

 

 Regeneráló szerv:

 Veszélyes hulladékként átadott anyag

 

 

 

 Átvevő:

 HFC-k és keverékeik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. számú melléklet a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Kitöltési útmutató

A bejelentőlap jobb felső sarkában fel kell tüntetni a beküldő cég nevét, címét, valamint a kitöltésért felelős ügyintéző nevét, beosztását, telefonszámát és a felelős vezető nevét, beosztását.

Az első oszlopba a felhasznált ózonkárosító anyag megnevezését kell írni az e rendelet 1. számú melléklete szerinti megnevezéssel. Szükség esetén pótlapot kell alkalmazni.

Felhasználásnak minősül a továbbértékesítés is.

Az ötödik oszlopban az alábbi felhasználási területeket kell megkülönböztetni:

a) aeroszolok

b) oldószerek

c) hűtőközegek

d) műanyagok habosítása

e) talajfertőtlenítés

f) analitika

g) minden egyéb.

A hatodik oszlopban a beszerzési forrás megnevezéseként a cég nevét kell megadni.