13/1997. (II. 26.) BM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A tűzvizsgálatra vonatkozó általános rendelkezések

1. § A tűzvizsgálat célja a tűzeset keletkezési körülményeinek - a tűz keletkezési helyének, idejének és okának - felderítése.

2. § (1) A tűzvizsgálati eljárást az ügyfél kérelmére le kell folytatni. Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok - a 12. §-ban foglaltak kivételével - hivatalból köteles a tűzvizsgálati eljárás lefolytatásáról gondoskodni, ha

a) a tűzeset során személyi sérülés vagy haláleset történt;

b) a tűzeset jelentős értékű kárt okozott (Btk. 138/A. §);

c) egyéb ok a tűzvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé teszi.

(2) A tűzvizsgálati eljárás megindításáról és megszüntetéséről, továbbá más szervnél kezdeményezett eljárásról az ügyfelet értesíteni kell.

3. § (1) A tűzvizsgálat szempontjából nem minősül tűzesetnek:

- a hőhatáson alapuló, hőt hasznosító vagy hőt termelő technológiai folyamat, amennyiben üzemszerű kereteit nem lépte túl, nem okozott veszélyt, és alkalmazása jogszerű volt;

- azon égési folyamat, amely a megszűnéséig vagy megszüntetéséig az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra közvetlen veszélyt nem jelentett, illetve kárt nem okozott;

- a hőhatás következtében a textíliákon kialakuló pörkölődés, elszíneződés, elváltozás;

- a villamos berendezések és készülékek olyan belső műszaki meghibásodása, amely a szigetelőanyagon kívül más anyagban nem okozott károsodást, illetve a berendezésen, készüléken nem terjedt túl;

- az a fizikai robbanás, amely nem okozott tüzet.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok és a Magyar Honvédség létesítményeiben keletkezett tűzesetek vizsgálatában az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság az érintettek felkérésére működik közre.

A tűzvizsgálat lefolytatásának szabályai

4. § A tűzvizsgálatot a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok, illetve az általa kijelölt személy végzi.

5. § (1) Ha a tűzvizsgálatra jogosult személy nincs a helyszínen, a tűzoltás vezetője köteles a halaszthatatlan tűzvizsgálati cselekményeket elvégezni. Így lehetőség szerint

a) feljegyzésben rögzíteni a helyszínre vonatkozó adatokat, információkat;

b) gondoskodni a bizonyítékok megőrzéséről;

c) intézkedni a tanúk felkutatására, meghallgatására, adataik rögzítésére;

d) helyszínrajzot és szükség szerint fényképet készíteni;

e) intézkedni a terület biztonságos, változatlan megőrzésére.

(2) Nyílt vasúti vonalon a vonat vezetője, illetőleg az úton lévő hajón a hajó vezetője (kapitánya) köteles elvégezni azokat a halaszthatatlan tűzvizsgálati cselekményeket, amelyek a forgalom zavartalansága, továbbhaladása (fenntartása) miatt szükségesek és később nem pótolhatók, így különösen az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt cselekményeket.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján végzett cselekményekről - az annak alapján szerzett adatok közlésével - a tűzoltásvezető, a vonat vezetője, illetőleg a hajó vezetője (kapitánya) köteles a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot haladéktalanul tájékoztatni.

6. § (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok tűzvizsgáló készenléti szolgálatot rendelhet el.

(2) A készenléti szolgálat ellátásának szabályait a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok állapítja meg.

7. § (1) A tűzvizsgálati eljárásról összefoglaló jelentést kell készíteni.

(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a tűz keletkezésével, terjedésével kapcsolatos okozati összefüggéseket, a mellőzött bizonyítási eszközöket, a mellőzés indokolását, valamint mindezek alapján a tűz keletkezési helyére, idejére, okára és a személyi felelősségre vonatkozó megállapításokat, továbbá mellékleteként az ezeket alátámasztó bizonyítékokat.

8. § Ha a tűz keletkezési oka és körülményei nem állapíthatók meg, vagy nem bizonyíthatók, a tűz keletkezési okát ismeretlenként kell megjelölni.

9. § (1) Az összefoglaló jelentés alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok szükség szerint intézkedik a jelentés kiegészítéséről, vagy záradékolja az összefoglaló jelentést.

(2) A záradékolás során a tűzvizsgálat eredményétől függően a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok, amennyiben a feltételei fennállnak

a) hatósági intézkedést kezdeményez az illetékes hatóságnál;

b) szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez;

c) tűzvédelmi bírság kiszabására tesz javaslatot;

d) felhívást tesz, egyéb intézkedést kezdeményez a tapasztalt jogszabálysértés megszüntetésére.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a rendőrség együttműködése a tűzvizsgálatban

10. § A hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a rendőrség szervei minden tudomásukra jutott tűzesetről - ügyeleteik útján - azonnal kötelesek egymást tájékoztatni.

11. § Ha a tűzesettel összefüggésben a helyszínen, a kórházba szállítás közben vagy a kórházban haláleset következett be, a rendőrség vizsgálatot folytat a rendkívüli haláleset során követendő rendőri eljárás szabályai szerint.

12. § (1) Ha a tűzvizsgálat megkezdése előtt vagy annak során bűncselekmény gyanúja merül fel, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság azonnal értesíti a rendőrség ügyeletét, és a rendőrség helyszínre érkezéséig a tűzvizsgálati eljárást felfüggeszti, egyidejűleg gondoskodik a helyszín biztosításáról.

(2) A rendőrségi helyszínelő és a tűzvizsgáló közös helyszínelés során értékeli a bűncselekmény gyanújának fennálltát.

(3) Bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrség átveszi a vizsgálatot, amelyben a tűzvizsgáló szaktanácsadóként működik közre.

13. § A tűzvizsgáló szaktanácsadóként a tűzeset keletkezési körülményeinek feltárásában, továbbá a személyi felelősség megállapításához szükséges körülmények vizsgálatában működik közre. Ennek érdekében javaslatot tehet a nyomok rögzítésére, a tárgyi bizonyítékok lefoglalására, továbbá a tanúk, illetőleg a szakértők meghallgatására és egyéb eljárási, vizsgálati cselekményekre.

14. § A tűzvizsgáló, ha a vizsgálatot már megkezdte - a 12. § (1) bekezdésében említett esetben - addigi megállapításairól összefoglaló jelentést készít, amelyet a kiadmányozási rendnek megfelelően haladéktalanul át kell adni a vizsgálatot végző rendőri szervnek.

15. § (1) Ha a rendőrség megállapítása szerint bűncselekmény alapos gyanúja nem áll fenn vagy egyéb okból a nyomozást megtagadja, a tűzvizsgáló folytatja le a vizsgálatot.

(2) A tűzvizsgáló igényelheti a helyszínen tartózkodó rendőri szervek segítségét a tanúk felkutatása, azonosítása, helyszínen tartása, továbbá nyomok megőrzése, rögzítése és a helyszín biztosítása érdekében.

16. § A rendőrség a tűzesettel kapcsolatban a nyomozás megtagadásáról, illetve megszüntetéséről a határozat megküldésével, a nyomozás ügyiratainak az ügyészhez történő megküldéséről pedig írásbeli értesítésben tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot.

A tűzvizsgálati hatósági bizonyítvány, illetve igazolás kiadásának szabályai

17. § (1) A tűzoltóság köteles tájékoztatni az ügyfelet a tűzvizsgálati hatósági bizonyítvány iránti kérelem lehetőségéről, kiadásának feltételeiről.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a tűzeset helyét, idejét, a kérelmező adatait, valamint azt az indokot, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadására szükség van.

(3) A települési önkormányzat jegyzője (körjegyző, a fővárosban a főjegyző) az ügyfél kérelmére a tűzoltóság által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás befejezését követően tűzvizsgálati hatósági bizonyítványt ad ki.

(4) A tűzvizsgálati hatósági bizonyítvány tartalmazza a tűz

a) keletkezési idejére,

b) helyére,

c) keletkezési okára és körülményeire vonatkozó megállapításokat, továbbá azt, hogy

d) a személyi felelősség megállapítására indult-e eljárás.

(5) A rendelet 12. §-a (3) bekezdésében meghatározott esetben az a)-b) pontokban foglaltakat, valamint az eljáró rendőri szerv megnevezését tartalmazza.

(6) A tűzvizsgálati hatósági bizonyítvány kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás alapjául a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által a tűzvizsgálati eljárás során készített összefoglaló jelentés szolgál.

(7) A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok az illetékességi területén bekövetkezett tűzesetről kérelemre igazolást ad ki.

Az igazolás tartalmazza:

- a tűzoltó-parancsnokság megnevezését, címét,

- az ügy számát,

- a kérelmező nevét és lakcímét,

- a tűz keletkezési helyét és idejét,

- a tűzesetről rendelkezésre álló információk közül - a (4) bekezdés c)-d) pontjainak kivételével - azon adatokat, melyek az igazolás felhasználása szempontjából szükségesek,

- az igazolás kiadásának dátumát, aláírójának nevét, a tűzoltó-parancsnokság bélyegzőlenyomatát.

Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.